CRUISING TO BAJA iv aug 23-aug 26, 2024 Soto cruise 2024 is ready to book